نقد نظریه فرهنگ امنیت ملی با تأمل در آثار باری بوزان و مکتب کپنهاگ

نویسنده

استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله حاضر مسئله اصلی تأمل در نظریات و آرای مکتب کپنهاگ با تکیه و تأکید بر اندیشه‌های باری بوزان پیرامون امنیت و در نهایت نقد آنهاست. هدف نویسنده از این تحلیل اشاره به چهره‌ی نوین امنیت (فرهنگی- اجتماعی) در آثار باری بوزان و بررسی آنها در یک رویکرد مقایسه‌ای با اندیشه اسلامی - ایرانی، می‌باشد. از این رو سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که نقش و سهم باری بوزان در بازتعریف امنیت و اشاره به وجوه فرهنگی- اجتماعی آن تاچه حد است و نقاط قوت و ضعف نظریه وی شامل چه مواردی است. فرضیه مقاله بدین گونه نگاشته شده است که به رغم نکات برجسته و نوین پیرامون چهره جدید امنیت که در نظریات بوزان وجود دارد، اما ابهامات و تناقضاتی نیز در اندیشه وی مشهود است و شیوه استدلال وی پیرامون سطوح مختلف امنیت چندان دقیق نیستو همچنین رویکرد اسلامی- ایرانی در عرصه‌ی بین‌الملل نسبت به مقوله‌ی امنیت ملت‌ها نکات جامع‌تری را عرضه می‌نماید که با واقعیات نظام بین‌الملل تطابقی بیشتر داشته و این رویکرد قابلیت تبدیل شدن به پارادایم مسلط در بعد جهانی را داراست.

کلیدواژه‌ها