نظریه عداالت رالز تلاشی نافرجام در احیای لیبرالیسم

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

هئیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

از مشکلات نظری و عملی نظریه دموکراسی لیبرال وجود آراء و توقعات مختلف و متضاد در این جوامع میباشد. جوامع غربی در سه قرن گذشته با ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت مشکل مزبور را چاره کرده اند لکن به جهت قربانی شدن منافع اقلیت این روش همواره مورد انتقاد بوده است تا جائیکه ژان ژاک روسو آنرا دیکتاتوری نرم نام نهاده است.
جان رالز برای احیاء و نجات لیبرالیسم از این انتقادها نظریه عدالت خود را مطرح می نماید. این مقاله در پی تبیین این مسئله است که تلاش جان رالز برای احیاء لیبرالیسم تلاشی نافرجام می باشد.
ما در این مقاله ثابت خواهیم کرد که نظریه عدالت رالز که بر اساس بی طرفی در وضع نخستین می باشد بدلیل اینکه خود وضع نخستین بر پایه و مؤلفه های بی طرفی قرار ندارد نظریه ای بیطرف نبوده و لذا نمیتواند بر این اساس چاره گشایی برای مشکل لیبرالیسم باشد. از اینرو تلاش جان رالز برای احیای لیبرالیسم تلاشی نافرجام می باشد.

کلیدواژه‌ها