نمایه نویسندگان

ش

  • شیخ زاده، حسین ناکارآمدی علوم انسانی در ایران و راهکارهای برون رفت از آن (با تأکید بر علم سیاست) [دوره 5، شماره 8، 1396، صفحه 31-47]
  • شیرودی، مرتضی انسان، قدرت و سیاست در تاریخ معاصر ایران و نقد آن براساس آرای شهید مطهری [دوره 5، شماره 8، 1396، صفحه 8-30]

ع

  • عباسی خوشکار، امیر نقد رویکردهای پژوهشی در مقالات علمی-پژوهشی حوزه مطالعات غرب آسیا در دوره زمانی 1388 تا 1398؛ ارایه رویکردی بدیل [دوره 5، شماره 8، 1396، صفحه 75-97]
  • عطارزاده، مجتبی ضرورت تحول فرهنگی معطوف به توانمندسازی زنان درنظام آموزش عالی [دوره 5، شماره 8، 1396، صفحه 117-137]

ل

م

  • ماخانی، سعید نگاهی مقایسه ای به آموزشِ علوم سیاسی در غرب و ایران [دوره 5، شماره 8، 1396، صفحه 98-116]