دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 8-114