نویسنده = ���������� ���������� ��������
تبیین کیفیت کالایی شدن مکان در نظام سرمایه‌داری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 69-99

ناصر شفیعی ثابت؛ صابر صدیقی