نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-131

حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده؛ سید علی خالقی نژاد