اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا مردانی

دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
و رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

mardanimryahoo.com