داوران سال 1401 فصلنامه علمی سیاست پزوهی تحول در علوم انسانی به ترتیب حروف الفبا

دکتر وحید آرایی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر حسن اردستانی سبیلان: استادیار جامعه شناسی دانشگاه اراک

دکتر رحمت اله امیر احمدی: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

دکتر مهدیه حیدی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر میترا راه نجات: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر غفار زارعی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر لیلا سنگی: استادیار جامعه شناسی جهاد دانشگاهی

دکتر حسن شمسینی غیاثوند: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر قادر عبدالعلی پور: استادیار مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر امیرحسین الهامی: استادیار جغرافیای سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس (لینک پابلونز)

دکتر امیرعلی کتابی: استادیار معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جواد کیانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد لعل علیزاده: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قوچان

دکتر جهانبخش مرادی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (لینک پابلونز)

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه علامه طباطبائی  (لینک پابلونز)

دکتر سوناز نصیری: عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر لیلا نیرومند: استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دکتر سید محمود هاشمی: استادیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال