نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

خاستگاه نظریات روابط بین‌الملل کنونی ریشه در تحولات، اندیشه‌ها و نگرش‌های غربی دارد. از همین رو مبحث امکان‌سنجی پیدایش و ظهور اندیشه‌های جدید غیر غربی یکی از مسائلی است که موردتوجه اندیشه‌ورزان و عالمان رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل قرارگرفته است. در این پژوهش نویسندگان کوشیده‌اند تا بر ظرفیت‌ها و ضرورت‌های تأسیس نظریه روابط بین‌الملل اسلامی تأکید کنند و از همین رو پرسش اصلی این پژوهش این است که زمینه ها و ضرورت‌های تأسیس نظریه روابط بین‌الملل اسلامی چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه دین و نظریات روابط بین‌الملل ذر چارچوب نظریات غربی نمی‌تواند گویای ماهیت واقعی نظریه روابط بین‌الملل از منظر دینی به‌ویژه اسلام باشد و با در نظر گرفتن تحولات جدید و نقش آفرینی دین در روابط بین الملل می‌توان بیان داشت که رو ضرورت تأسیس نظریه روابط بین‌الملل اسلامی بر طبق مبانی و منابع اسلامی می‌تواند به‌صورت یک نظریه جدید موردتوجه قرار بگیرد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است.

کلیدواژه‌ها