درباره نشریه

خط مشی فصلنامه تحول در علوم انسانی انتشار مقاله های علمی در حوزه مطالعات علوم انسانی است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه این موضوع باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه علوم انسانی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.