1- ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات

2- بررسی اولیه سردبیر

3-  اعلام نتیجه : 1- رد و بایگانی . 2- پذیرش و ارسال به داوران

4- داوری مقاله به مدت  یک ماه

5- اعلام نتیجه 

6- بررسی هیئت تحریریه

7 - اعلام نتیجه :

                1- رد و بایگانی .

                2- پذیرش مشروط ( ارسال به نویسنده برای بازنگری،  ارسال مجدد مقاله تکمیل شده از سوی نویسنده -    داوری مجدد  و مراحل بررسی ) .

                  3- پدیرش و  آماده سازی جهت انتشار