نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات و پژوهش های غرب آسیا در بین منطقه پژوهان مراکز آموزشی و پژوهشی داخل کشور با استفاده از رویکردهای پژوهشی متنوعی انجام می شود. دلیلی اصلی استفاده از رویکردهای پژوهشی در تحقیقات علمی مطالعه دقیق تر و عمیق تر حوزه مورد بررسی است. تنوع پژوهش های انجام شده علاوه بر داشتن تنوع موضوعی به تنوع استفاده از رویکردهای پژوهشی مختلف نیز باز می گردد. در نوشتار پیش رو 82 مقاله علمی پژوهشی فارسی زبان در بازه زمانی ده ساله 1388 تا 1398 بر اساس بررسی توزیع فراوانی در شش رویکرد پژوهشی مطالعه شده اند. رویکرد جریان اصلی و به صورت خاص نظریه واقع گرایی بیشترین سهم مقالات پژوهشی را از آن خود ساخته اند. در این پژوهش استفاده از رویکرد شبکه ای به دلیل وجود ضعف های متعدد تبیینی در نظریه های حاضر در مطالعات منطقه ای، در بخش آخر پیشنهاد شده است. نگاه عمیق شبکه ای و پیوند بین واحدهای دولتی و غیردولتی در گسترده نظم شبکه غرب آسیا و تعامل دو سطح کلان و منطقه ای به صورت پیوند همزمانی از جمله ویژگی های مثبت و امکانات تبیینی این رویکرد جدید در مطالعات منطقه ای است.

کلیدواژه‌ها