1- ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات

2- بررسی اولیه سردبیر

3-  اعلام نتیجه : 1- رد و بایگانی . 2- پذیرش و ارسال به داوران

4- داوری مقاله به مدت  یک ماه

5- اعلام نتیجه 

6- بررسی هیئت تحریریه

7 - اعلام نتیجه :

                1- رد و بایگانی .

                2- پذیرش مشروط ( ارسال به نویسنده برای بازنگری،  ارسال مجدد مقاله تکمیل شده از سوی نویسنده -    داوری مجدد  و مراحل بررسی ) .

                  3- پدیرش و  آماده سازی جهت انتشار

 

داوری مقالات در فصلنامه علمی «سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

  • داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست‌ها و دستورالعمل فصلنامه علمی «سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی» اقدام به داوری مقاله نمایند.
    - هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

داوری مقالات به روش دوسویه‌ناشناس (Double blind peer review) انجام می‌شود.

 

- فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که در ارتباط با تحول در رشته های علوم انسانی هستند.

- فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، تنها مقالاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از طریق سامانه الکترونیک آن (همین سامانه) ارسال شده باشند.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است پیش از ارسال مقاله به فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، راهنمای نویسندگان را در همین سامانه مطالعه کرده و مقاله خود را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم نمایند.

- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان، فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانیموضوع و کلیت آن را مورد بررسی قرار داده و چنانچه مقاله در راستای اهداف و زمینه موضوعی این دوفصلنامه باشد، به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود.

- در این مرحله، چنانچه دبیر تخصصصی موضوعی فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، مقاله را با معیارهای فصلنامه مطابق تشخیص دهد، آن را برای ارزیابی به داوران موضوعی ارجاع خواهد داد. (چنانچه مقاله از نظر دبیر تخصصی فاقد معیار‌های فصلنامه تشخیص دهد و رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- در این مرحله دو داور با تخصص موضوعی، مقاله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نظرات ایشان از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. داوران موضوعی فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، این اختیار را دارند که مقاله مورد قبول قرار داده یا رد کنند و یا از نویسنده/ نویسندگان بخواهند آن را به هر اصلاح کنند. (چنانچه مقاله از نظر دوران رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- چنانچه یکی از داوران مقاله رد کند و داور دیگر آن را قبول کند یا با اصلاحات مورد قبول بداند، مقاله برای بررسی به داور موضوعی سوم ارجاع داده خواهد شد تا وی نیز در این باره نظر خود را اعلام دارد. در این شرایط معیار تصمیم‌گیری فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی، برای قبول یا رد مقاله، دو رای از سه رای داوران خواهد بود.

- در این مرحله، پس انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان، مقاله اصلاح شده از طریق همین سامانه به دوفصلنامه ارسال خواهد شد تا اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نظر داوران برآورده شده باشد، مقاله مورد پذیرش فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانیقرار خواهد گرفت و از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان آن اطلاع داده خواهد شد.

- پس از پذیرش مقاله توسط دوفصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، نویسندگان ملزم هستند برای چاپ، اصلاحات مد نظر ویراستار ادبی، ویراستار علمی و صفحه‌آرا را در مقاله خود انجام دهند و در زمان مقرر مقاله را از طریق همین سامانه برای فصلنامه بفرستند. (چنانچه نویسنده/ نویسندگان در زمان مقرر اقدام به این نوع اصلاحات نکنند، نوبت چاپ آنها به تأخیر خواهد افتاد).

- نویسنده/ نویسنگان متعهد هستند، اصلاحات مقاله را در هر مرحله طبق زمان مقرری که از طریق همین سامانه به آنها اطلاع داده خواهد شد، انجام دهند، در غیر این صورت، مقاله در مرحله قبل از پذیرش، از ادامه فرآیند بررسی خارج خواهد شد و در هر مرحله پس از پذیرش دچار تأخیر در نوبت چاپ خواهد شد.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است تا شماره همراهی را به فصلنامه علمی سیاست پژوهی تحول در علوم انسانی اعلام کنند که سرویس تبلیغات پیامکی آن بسته نباشد، زیرا دوفصلنامه به جز اطلاع‌رسانی از طریق سامانه خود و ایمیل، به آنها از طریق سامانه پیامکی خود نیز اطلاع‌رسانی خواهد کرد.