فصلنامه علمی -تخصصی تحول در علوم انسانی در راستای  ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و معرفی بهترین دستاوردهای علمی با رویکرد بین رشته ای است. بدین منظور ازکلیه محققان و اندیشمندان عرصه های مختلف علمی مرتبط با موضوع تحول در علوم انسانی جهت انتشار مقالات خود دعوت به عمل می آورد

شماره جاری: دوره 5، شماره 8، شهریور 1396، صفحه 8-120 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان بسیج اساتید

مدیر مسئول
دوره انتشار
دو فصلنامه