نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران

چکیده

پژوهش حاضر با‌هدف ارائه الگوی سیاست‌گذاری در مهارت‌های تدریس در رشته فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه برنامه‌درسی انجام شد. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده‌ها، آمیخته از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل‌مضمون با رهیافت شبکه مضامین و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی و در بخش کمی شامل کلیه معلمان فنی و حرفه‌ای شهر تهران بود. حجم نمونه در بخش کیفی 19 مصاحبه شونده با توجه به اصل اشباع و روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی 201 نفر بر اساس محاسبه حجم‌نمونه در معادلات‌ساختاری و روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی به منظور محاسبه روایی از نظر خبرگان و برای محاسبه پایایی روش بازآزمون و توافق درون آزمودنی استفاده شد و در بخش کمی به منظور محاسبه روایی از روایی محتوایی و سازه و همین طور به منظور محاسبه پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزارها بود.

کلیدواژه‌ها