نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار مشاوره، گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار الهیات (قرآن و حدیث)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفهوم عقل در نظریه عقلانی هیجانی آلبرت الیس و مقایسه و نقد آن بر اساس دیدگاه اسلامی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است که طبق آن ابتدا با مرور منابع موجود، مبانی نظریه الیس شناسایی و سپس مفهوم عقل در این نظریه شناسایی و مطرح شد و در ادامه از منظر منابع دینی بررسی و نقد شد. یافته‌ها نشان داد برخلاف الیس که به عقل پراگماتیستی معتقد است و آن را ابزاری برای سنجش سود و زیان ظاهری و محسوس و این جهانی می داند، از منظر دین عقل یک قوه تشحیصی است که در دو سطح نظری و عملی، نمود دارد. به تعبیری دیگر عقل، دو مولفه اساسی دارد یکی مولفه شناختی که کارکرد آن شناخت و تشخیص مصلحت و مفسده و خیر و شر است. مولفه دیگر، انگیزشی است که عبارت است از نوعی گرایش به انجام دادن خوبی و منع و بازداری از زشتی و رفتارهای نامطلوب.

کلیدواژه‌ها