نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

موضوع وعده‌های الهی به نصرت مومنین، موضوعی قرآنی است که در قرن حاضر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است، بحث از وعده‌های نصرت به مؤمنین بخشی از آن وعده‌های الهی است که در قرآن برای افراد و اجتماع مؤمنان بیان شده است، مسئله اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال که برای تبیین مولفه‌های نصرت الهی در قرآن ،به دنبال رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص جهاد تبیین چه باید کرد؟ رسیدن به پیشرفت اسلامی در سایه وعده به نصرت الهی از وعده‌های الهی چیست؟ که با پایبندی به آن‌ها برنامه قطعی پیشرفت برای جامعه را رقم خواهد خورد؟ مهم‌ترین مسائلی که در قرآن بر پایه همین وعده‌های نصرت به مؤمنین در قرآن تبیین شده مسأله ایمان به وعده نصرت  است. رویکرد این مقاله واکاوی استفاده‌ از  بُعدهای مهمی مانند امداد الهی، اعتماد و توکل بر خدا از مهم‌ترین مولفه‌های پیشبرد و پیشرفت اسلام با توجه به وعده‌های الهی در قرآن است. به همین جهت به بررسی این وعده های الهی و ثمراتی که در جهت تبیین وعده‌ها دارد به روش فیش برداری وبا ماهیت تحلیلی و توصیفی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها