نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهر هوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در مدیریت شهری است و با استفاده از زیرساخت‌ها و شاخص‌هایی که در حل معضلات شهرهای امروزی دارد در مدیریت فعالیت‌های شهری تاثیر به سزایی می‌گذارد. بطور کلی می‌توان گفت که شهر هوشمند شهری است که اداره امور شهروندان در آن بصورت آنلاین و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌گیرد. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند با تاکید بر پلتفورم‌های مجازی پرداخته است. این مهم به نوعی زمینه‌ساز شکل‌گیری نتیجه‌گیری پایانی پژوهش نیز بوده است؛ نخست حوزه‌ی مبانی نظری و تجارب عملی بررسی شد و در چارچوب مفهومی پژوهش، سه زمینه‌ی سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند ، مدیریت هوشمند شهری و پلتفورم‌های مجازی مورد بررسی قرار گرفت. هدف تحقیق حاضر در حوزه مدیریت هوشمند فضاهای شهری و پلتفورم‌های مجازی، استفاده از الزامات و محدودیت‌های حوزه مدیریت هوشمند فضاهای شهری است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تاکید حکمرانی مطلوب بر مشارکت عمومی در شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست های توسعه در دستیابی به اصل پایداری بسیار مهم است. از طرفی با سیاستگذاری زیر ساخت های شهر هوشمند می‌توان از ابزار هوشمند برای نگهداری و مدیریت فضاهای شهری با رویکرد اجتماع محور بهره جست و از این طریق حکمرانی مطلوب ، مردم را به فضاهای شهری هوشمند بازگرداند.

کلیدواژه‌ها