نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

داشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین و تدوین نقش امام خامنه ای در تحول در علوم و تولید علم نافع انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام متون سخنرانی امام خامنه ای پیرامون تحول در علوم و تولید علم نافع بودند. ابزار تحقیق شامل برگه‌های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با روش باز آزمون و روش توافق درون موضوعی محاسبه شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل تبیین و تدوین نقش امام خامنه ای در تحول در علوم و تولید علم نافع با رویکرد داده بنیاد در قالب 13 مقوله و 40 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد 5 گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (2 مقوله)، ‌شرایط مداخله‌گر یا میانجی (3 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با بهره‌گیری از یافته‌های مطالعه می‌توان به تدوین برنامه‌های جامع و متنوع تحول در علوم و تولید علم نافع با رویکرد داده بنیاد در کشور در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا تحول در علوم و تولید علم نافع حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها