نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

باتوجه به اینکه مجتمع‌های قضایی یکی از مراکز فعالی است که نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند، هموارکردن راه مجتمع‌های قضایی برای پیشرفت و رسیدن به تعالی حیاتی است تا بتواند در دنیای رقابتی کنونی حرفی برای گفتن داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تحول نظری مدل تعالی سازمانی در مجتمع های قضایی شهر تهران است. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه با ۱۱ نفر از قضات و کارکنان صاحب‌نظر پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل گردید. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی می باشد 160 نفر از قضات مجتمع های قضایی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 974/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که مدل برآمده از پژوهش دارای 4 مولفه اصلی عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل محیطی و 16 مولفه فرعی بود. هم‌چنین نتایج بیانگر این مطلب بود که مدل اندازه گیری تبیین شده از شاخص های برازش مناسبی برخوردار بوده و ابزار سنجش از پایایی و روایی همگرا و واگرای مناسبی نیز برخودار است. در پایان با نظر خبرگان مدل پیشنهادی تأیید و راهکارها و پیشنهادهایی در جهت تعالی مجتمع های قضایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها