نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های فرهنگی

چکیده

نظریه فرهنگی ،سرمشق ها(پارادایم ها) الگوهاومفاهیمی به ماعرضه می کندکه می تواننددرجنبه های متنوع شخصی، عمومی، وفکری زندگی به کارگرفته شوند...نظریه فرهنگی منبعی است که ازطریق آن می توانیم آگاهانه به جهان اطراف خود واکنش نشان دهیم وشایدگزینه های صحیح راانتخاب کنیم وبه سطح متعالی تری ازاشراف وتسلط دست یابیم. (اسمیت،1387: 8) درمیان منابعی که به صورت منسجم به نظریه های فرهنگی اشاره دارند،به جزفیلیپ اسمیت کمتر نویسنده ای به طور مجزا به نظریه فرهنگی آنتونی گیدنز اشاره دارد. دراین مقاله تلاش شد پاسخ به این پرسش یافت شود که آیا توضیحات فرهنگی آنتونی گیدنز قابلیت قرارگرفتن درزمره یک نظریه فرهنگی رادارد؟ وازسویی آیا این نظریه رویکردی محافظه کارانه وجنبه تدافعی دارد یا بدنبال تحول دروضعیت گذشته است؟ لذاضمن ارائه تعریف نظریه فرهنگی،زوایای مختلف فرهنگ ونحوه کارکردآن درجامعه وبه ویژه درشیوه وسبک زندگی مدرن ازمنظر آنتونی گیدنزکه باهدف دفاع ونجات مدرنیته ازانتقادهای نظریه پردازان پسامدرنیسم درلابلای نوشتارهای نویسنده طرح شده بود،باروش تحلیل محتوا با عنوان نظریه فرهنگی استخراج ، توصیف وتبیین گردید.

کلیدواژه‌ها