نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور ، گروه علوم سیاسی ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه علوم سیاسی ، شیراز ، ایران ، دانشجوی دکتری

3 دانشگاه ازاد اسلامی ، گروه علوم سیاسی ، شیراز ، ایران ، استادیار

چکیده

می توان گفت مقوله توسعه و عقب افتادن ایران از قطار پیشرفت جهانی در طی صد و پنجاه سال اخیر مورد بحث و بررسی بوده است . از زمان اولین شکست ایران از روسیه تزاری ایرانی ها از خود پرسیدند چرا عقب افتادیم. و تا امروزه هم این سوال را از خود می پرسند .حتی می توان گفت انقلاب اسلامی هم به نوعی در پاسخ به مقوله عقب ماندگی ایران شکل گرفت . بعد از پیروزی انقلاب هم به نوعی مقوله پیشرفت و توسعه در اولویت دولت ها و اندیشه ورزان نظام جمهوری بوده است . که در این بین مقام معظم رهبری بارها روی مساله پیشرفت تاکید داشته است .و به طوری که الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت را مطرح کردند . لذا در این پژوهش نگارندگان به دنبال پاسخ به این سوال هستند . که توسعه از دیدگاه مقام معظم رهبری چه بار مفهومی دارد و چگونه می توان به پیشرفت رسید ؟ در پاسخ به سوال تحقیق فرضیه پژوهش اینگونه مطرح می شود از دیدگاه رهبری باید بجای توسعه که بار معنای خاصی دارد از مقوله پیشرفت استفاده کنیم و برای رسیدن به پیشرفت باید یک الگوی مناسب و بومی با توجه به الگوی اسلامی و ایرانی طراحی کنیم . نگارندگان سعی می کنند با کمک رویکرد گفتمان لاکلاو و موفه به بررسی جایگاه پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری بپردازند .

کلیدواژه‌ها