مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
و رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

مدیریت

 • mardanimryahoo.com

سردبیر


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

 • mm.gorjianyahoo.com

جانشین سردبیر


دکتر وحید آرایی دانش آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

سیاستگذاری عمومی

 • vah.araeiiauctb.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی امینی استاد مدیریت دانشگاه پیام نور

مدیریت استراتژیک

 • m_aminipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد برجعلی‌ استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

 • borjaliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی پورشاسب دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

مدیریت دفاعی

 • abdolalipourshasbgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا خادمی دانشیار فلسفه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی «سمت»

فلسفه تطبیقی

 • khademi4020yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا مراد صحرائی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • sahraeiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

 • mm.gorjianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود مهدوی زادگان دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اندیشه سیاسی

 • davoodihcs.ac.ir