مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
و رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

مدیریت

 • mardanimryahoo.com

سردبیر


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

 • mm.gorjianyahoo.com

جانشین سردبیر


دکتر وحید آرایی دانش آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

 • vah.araeiiauctb.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر سید محمدرضاموسوی دانش اموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

 • moosaviutgmail.com

مدیر داخلی


دکتر وحید صالحی دانش آموخته دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و مدرس دانشگاه

جامعه شناسی اقتصادی

 • mvm898gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی امینی استاد مدیریت دانشگاه پیام نور

مدیریت استراتژیک

 • m_aminipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا خادمی دانشیار فلسفه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی «سمت»

فلسفه تطبیقی

 • khademi4020yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی أانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

علوم سیاسی

 • asamieiyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا مراد صحرائی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • sahraeiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یارعلی کرد فیروزجایی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

فلسفه

 • firouzjaeibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

 • mm.gorjianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمود هاشمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیریت بازرگانی

 • hashemi_2986yahoo.com