مدیر مسئول


دکتر محمدرضا مردانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
و رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

مدیریت

  • mardanimryahoo.com

سردبیر


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

  • mm.gorjianyahoo.com

جانشین سردبیر


دکتر وحید آرایی دانش آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

  • vah.araeiiauctb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی امینی استاد مدیریت دانشگاه پیام نور

مدیریت استراتژیک

  • m_aminipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا خادمی دانشیار فلسفه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم اسلامی و انسانی «سمت»

فلسفه تطبیقی

  • khademi4020yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی أانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

علوم سیاسی

  • asamieiyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا مراد صحرائی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

  • sahraeiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یارعلی کرد فیروزجایی عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

فلسفه

  • firouzjaeibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدمهدی گرجیان استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم

فلسفه و کلام اسلامی

  • mm.gorjianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمود هاشمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

مدیریت بازرگانی

  • hashemi_2986yahoo.com