بررسی طرح تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی
بررسی طرح تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی

عباسعلی طالبی؛ سید محمدرضا موسوی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 35-52

چکیده
  علم سیاست در ذیل علوم انسانی از جمله حوزه های معرفتی که قدمتی همپای آموزش عالی دارد. امروزه در جامعه علمی، سیاست از جمله علومی است که کنشگران آن نقش مهمی در شناسایی خط و مشی ها، اتخاذ تصمیم و حرکت برای ...  بیشتر
پویایی انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی
پویایی انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی

امیرعلی کتابی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  انقلاب حرکتی پویا در راستای تغییر بنیادی و مقابله با ایستای است و انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب قرن حاضر است که در حین پویایی توان تاثیر و تحول در علوم انسانی را داراست و از طرف دیگر در راستایی پویایی ...  بیشتر