نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب حرکتی پویا در راستای تغییر بنیادی و مقابله با ایستای است و انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب قرن حاضر است که در حین پویایی توان تاثیر و تحول در علوم انسانی را داراست و از طرف دیگر در راستایی پویایی بیشتر انقلاب اسلامی چاره‌ای نداریم جز حرکت در تحول علوم انسانی و این مهم علارقم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری که متاسفانه در اجرا و پیاده‌سازی این فرامین موفقیت چندانی نداشته‌ایم و این خود دلیلی است برای الزام به پژوهش و تحقیق بیشتر در این خصوص؛ تا ضمن کارآمدتر نمودن شورای انقلاب فرهنگی با برنامه ریزی بر ارتقاء علوم سیاسی و تعمیم آن بر سایر علوم شاهد پیشرفت و پویایی بیشتر انقلاب عزیز خود باشیم. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی با گزاره‌های علمی فطرت،کرامت انسانی وفضایل اخلاقی و علوم برگرفته از فرهنگ دینی و ملی معیارهای متناسب بازشناسی شده و از از ایستایی تفکرات اثبات گرایی دانشگاهی عبور کنیم و به پویش تحول دانش محور و ارزش مدار برای حل مسائل کشور در راستای پیشرفت می پردازیم.

کلیدواژه‌ها