نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست‌ها و رویه‌های منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش‌های مداخله‌ای اهداف و فرهنگ سازمانی است. جامعه تحقیق در این پژوهش، کلیه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تعداد 200 نفر می باشد. به منظور نمونه گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و تعداد نمونه از طریق فرمول کوکران 200 نفر در نظر گرفته شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است. آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تمامی متغیرها بزرگ‌تر از 7/0 بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تائید است. مقدار میانگین واریانس استخراج‌ شده نیز بزرگ‌تر از 5/0 است بنابراین روایی همگرا برای تمامی متغیرها نیز مناسب می‌باشد. در این پژوهش داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 3 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است. یافته ­ها نشان می­دهد سیاست­ها و رویه­ های منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش­ های مداخله ­ای اهداف و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت داشته است. 

کلیدواژه‌ها