نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی.

2 دکتری سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت دانش هر آن چیزی است که سازمان برای داشتن نحوه انجام وظایف و فعالیت‌های خود به آن نیاز دارد؛ آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین سازمان‌ها در هر نظام سیاسی است که وظیفه تربیت و آموزش اخلاقیات به عنوان با ارزش‌ترین خصوصیات فردی در جامعه بر عهده دارد. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش می‌باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بصورت هدفمند و بر اساس جدول مورگان 82 نفر از مدیران آموزش و پرورش منطقه 4 تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، در بخش کیفی مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخت بوده است. روایی و پایایی بصورت صوری و محتوایی و آلفای کرونباخ تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون t تک نمونه‌ای و جهت شناسایی و رتبه‌بندی موانع از تکنیک TOPSIS استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که بر اساس شاخص‌های اصلی، زیرمعیار عدم ترغیب و تشویق افراد در خلق ایده‌های جدید در فرهنگ سازمانی، عدم اختیار به افراد در تصمیم‌گیری در ساختار سازمانی، عدم انطباق شغل افراد با تحصیلات آنان در منابع انسانی، عدم کارایی سخت افزارها و شبکه‌های ارتباطی سازمانی در فناوری اطلاعات، و عدم تدوین استراتژی‌های ویژه‌ برای دانش محوری در سازمان در شاخص استراتژی و رهبری اصلی‌ترین موانع بکارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها