نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

از آنجایی که تروریسم، از اساسی ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناک ترین تهدیدها علیه حقوق ملت‌ها و ثبات بین المللی است، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسأله بروز خشونت و افراطی‌گری ناشی از ارتکاب جرایم تروریستی بوده که اغلب با چالش‌هایی مواجه است. از اینرو، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری ناشی از جرایم تروریستی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش‌های بین‌المللی به ویژه تهدیدات ناشی از جرایم تروریستی، دولت‌ها ضمن توافق‌نظر در امر مبارزه، ضمن مساعدت و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین‌المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به علاوه، امروزه مبارزه با خشونت و افراطی‌گری به مثابه حلقه مفقوده در چالش‌ها و هنجارهای بین‌المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاری‌های ملی و بین‌المللی بوده، بلکه با اجرای آرمان‌ها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها