نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی و خطمشی کذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

ارائه یک الگوی جامع سیاستی با رویکرد تحولی برای هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مطالعات مدیریت و روانشناسی سازمانی به تدریج توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده‌اند. این دو مفهوم از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و در ارتقاء عملکرد سازمانی نقش مهمی ایفا می‌کنند. هوش هیجانی مبتنی بر الگوی سیاستی به عنوان یک متغیر اساسی، نقش مهمی را در رهبری نظام اداری ایفا می نماید. این پژوهش، که با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی انجام شده، از نظر روش، توصیفی – همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری این مطالعه، کلیۀ کارمندان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف را شامل می‌شد. حجم نمونه 326 نفر برآورد گردید و به همین تعداد پرسشنامه، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب امگا مک‌دونالد و روایی صوری و محتوایی آن با نظر استاد راهنما مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS28 و Smart PLS3 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای هوش هیجانی وجود دارد. همچنین تائید شد که هوش هیجانی روی تعهد سازمانی و تعهد سازمانی روی عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درنهایت، رابطه میانجی گری تعهد سازمانی بین رابطه هوش هیجانی و عملکرد سازمانی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها

اکبری مهرآباد، مرتضی(1402). تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و حمایت سازمانی درک شده از محیط زیست بر عملکرد کارکنان در شرکت پارس خودرو،پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار،تهران.
انجم شعاع، مهدی(1401). بررسی مولفه های کلیدی تعهد سازمانی نیروی انسانی بر تحول و پیشبرد موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
بهشتی، زرین(1399). بررسی نقش مولفه های رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی(مورد مطالعه کارکنان ناجا در استان گیلان)، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
بوری پور، کوثر،1402،بررسی رابطه هوش هیجانی و عزتنفس بابیانگیزگی تحصیلی در بین دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر رامهرمز، هشتمین کنگره بین‌المللی تحقیقات بین رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی، تهران.
پاکنژاد، ندا(1402). تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان بخش آموزش عالی، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار "با گرایش توسعه دانش بنیان"، تهران.
شاه حسینی فارسی، منیژه(1402). بررسی مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد کارکنان فروش سازمانی با میانجیگری تبلیغات مجازی سبز،پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
شمسالدین نیک‌منش و هاشمنیا، شهرام(1399). بررسی تأثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)، توسعۀ مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 15(55)، 1-35. 
صادقی اوانسر، سمیه(1398). بررسی رابطه بین اخلاق کاری یادگیری و جانشین پروری با استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
صلواتی، ابراهیم(1402). بررسی نقش آموزش شبیه سازی شده بر ارتقای عملکرد کارکنان صنعت هواپیمایی کشور با میانجی گری متغیر فناوری اطلاعات، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار،تهران.
صمدی، درناز(1399). بررسی اثر هوش هیجانی کارکنان و اعتماد مشتری بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان پلتفرهای آنلاین، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
ظاهری، حمیده و عزیزپور شوبی، علی اکبر(1402). بررسی تاثیر انگیزه کاری، سبک رهبری، صلاحیت کاری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری (موردمطالعه: شهرداری منطقه یک ساری)، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار،تهران.
عاقلی، میثم؛ کریمی، اوژن ورشیدی، حسن(1398). بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان)، گردشگری و توسعه، 8(2)، 23-47.
غفرانی نیکنام، شقایق و سلطانی، شقایق(1400). رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با توجه دیداری و شنیداری در کودکان دارای اختلال نقص توجه_ بیش فعالی،سومین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روانشناسی و حسابداری، تهران.
غلامی، حسین(1402). نقش مولفه های بازاریابی درونی بر رقابت پذیری و تعهد سازمانی بانک های تخصصی، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
فرهادی، فریبا و عسگری، ناصر(1402). ارزیابی و اولویت بندی شایستگی های رفتاری در عملکرد کارکنان دارای جهت گیری کارآفرینی در موسسه مدیریت پروژه آریانا،پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، تهران.
قاسمی شخص، آرمین؛ محدوش، مهدی؛ میری زمان آباد، سیدمحمد و مهدیزاده کشتیبان، علی(1388). رابطه هوش هیجانی با خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی، سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مدیریت، روانشناسی و حسابداری، تهران.
نوری، علی و اسماعیلی، ندا(1401). رابطه بین صفات شخصیتی و هوش هیجانی با انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل، هشتمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی، تهران.
نیکرفتار، طیبه؛ حسینی، الهه؛ عاقلی، میثم و مسلمی کویری، مینا(1400). بررسی نقش تعدیلگر تعصب مذهبی در قصد رفتار اخلاقی مصرفکنندگان؛ مورد پژوهی: مصرفکنندگان مواد غذایی در شهر اصفهان، پژوهش در دین و سلامت، 6(3)، 18-30.
نیک‌منش، شمسالدین؛ رضا‌زاده، اکبر و عاقلی، میثم(1399). رابطۀ پیش‌بینی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی و نقش تعدیل‌گر پویایی محیطی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 8(4)، 219-254.
Andreas, D. (2022). EMPLOYEE PERFORMANCE: The Effect Of Motivation And Job Satisfaction. PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi, 1(1), 28-35.
Gil-Moreno, J., & Rico-González, M. (2023). The Effects of Physical Education on Preschoolers’ Emotional Intelligence: A Systematic Review. Sustainability, 15(13), 10632.
Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The effect of job satisfaction and organizational commitment on turnover intention with person organization fit as moderator variable. Aptisi Transactions on Management (ATM), 6(1), 74-82.
Rivaldo, Y., & Nabella, S. D. (2023). Employee Performance: Education, Training, Experience and Work Discipline. Calitatea, 24(193), 182-188.
Soriano Sánchez, J. G., & Jiménez Vázquez, D. (2023). Benefits of emotional intelligence in school adolescents: a systematic review. Revista de psicología y educación.
Sutrisno, S. (2022). Determinants of employee performance: Overview of aspects of communication, work stress and compensation. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(3), 19259-19270.
To, W. M., & Huang, G. (2022). Effects of equity, perceived organizational support and job satisfaction on organizational commitment in Macao's gaming industry. Management Decision, 60(9), 2433-2454.
Yandi, A., & Havidz, H. B. H. (2022). Employee performance model: Work engagement through job satisfaction and organizational commitment (A study of human resource management literature study). Dinasti International Journal of Management Science, 3(3), 547-565.