نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی و خطمشی کذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

ارائه یک الگوی جامع سیاستی با رویکرد تحولی برای هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مطالعات مدیریت و روانشناسی سازمانی به تدریج توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده‌اند. این دو مفهوم از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و در ارتقاء عملکرد سازمانی نقش مهمی ایفا می‌کنند. هوش هیجانی مبتنی بر الگوی سیاستی به عنوان یک متغیر اساسی، نقش مهمی را در رهبری نظام اداری ایفا می نماید. این پژوهش، که با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی انجام شده، از نظر روش، توصیفی – همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری این مطالعه، کلیۀ کارمندان شاغل در دانشگاه صنعتی شریف را شامل می‌شد. حجم نمونه 326 نفر برآورد گردید و به همین تعداد پرسشنامه، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب امگا مک‌دونالد و روایی صوری و محتوایی آن با نظر استاد راهنما مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS28 و Smart PLS3 صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای هوش هیجانی وجود دارد. همچنین تائید شد که هوش هیجانی روی تعهد سازمانی و تعهد سازمانی روی عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درنهایت، رابطه میانجی گری تعهد سازمانی بین رابطه هوش هیجانی و عملکرد سازمانی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها