پویایی انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی
پویایی انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی با تاکید بر علوم سیاسی

امیرعلی کتابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  انقلاب حرکتی پویا در راستای تغییر بنیادی و مقابله با ایستای است و انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب قرن حاضر است که در حین پویایی توان تاثیر و تحول در علوم انسانی را داراست و از طرف دیگر در راستایی پویایی ...  بیشتر
بررسی کاربست مؤلفه‌های روان‌شناختی در توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی
بررسی کاربست مؤلفه‌های روان‌شناختی در توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی

جواد بخشی الموتی؛ سعید عبدالملکی؛ مهدیه محمدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  وقتی سخن از توسعه به میان می‌آید ذهن‌ها معطوف به مسائل مادی و پیشرفت‌های اقتصادی می‌شود و توسعه معادل با رشد و ترقی مادی در نظر گرفته می‌شود و زیربنای توسعه نیز ثروت و امکانات مادی تلقی می‌شود. اما ...  بیشتر
الگوی سیاستی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با رویکرد تحولی در دانشگاه صنعتی شریف
الگوی سیاستی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمانی با رویکرد تحولی در دانشگاه صنعتی شریف

محمد هادی بستان؛ وحید آرایی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402

چکیده
  ارائه یک الگوی جامع سیاستی با رویکرد تحولی برای هوش هیجانی و تعهد سازمانی به عنوان دو مفهوم کلیدی در مطالعات مدیریت و روانشناسی سازمانی به تدریج توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده‌اند. این دو مفهوم ...  بیشتر