نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین دغدغه های صاحب نظران تربیتی که همواره مورد توجه ایشان قرار گرفته است بحث«آموزش زبان های خارجی» در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور است. هر چند توجه به آموزش زبان های خارجی در صدر برنامه های آموزش و پرورش قرار دارد، ولی متاسفانه تا به امروز نظام آموزشی کشور با کاستی ها و کمبودهایی در این حوزه مواجه است، که از آنها بعنوان عوامل آسیب زا یا چالش در این حوزه یاد می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش های آموزش زبان عربی و الزام جهت گیری های برنامه درسی بر اساس آن ها بود. این پژوهش با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون، پژوهش‌های صورت گرفته و همچنین اسناد و تحقیقات انجام شده در این حوزه پرداخته است. بنابراین پژوهش حاضر سعی در تاکید و پر رنگ جلوه نمودن آسیب شناسی مستمر و مداوم این حوزه و الزام جهت گیری های برنامه درسی بر اساس آنها داشته است.

کلیدواژه‌ها