نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مدیران سازمان های امروزی با چالش های زیادی روبرو هستند، اما شاید یکی از مهمترین و اساسی ترین آنها؛ افزایش عملکرد کارکنان باشد. توانایی افزایش بهره وری و تقویت اثربخشی سازمانی به جنبه های بسیاری بستگی دارد. در این زمینه، اهمیت سلامت روان و هوش هیجانی در کارمندان را نمی توان نادیده گرفت، زیرا مطابق مطالعات انجام شده این دو عامل به عنوان عوامل محوری در تلاش برای بهبود عملکرد شغلی شناخته می شوند و سازمان ها می توانند با تمرکز بر توسعه و ارتقاء این مولفه های حیاتی، راه را برای دستیابی به اهداف و آرزوهای کلی خود هموار کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گری هوش هیجانی بر رابطه سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان انجام شده است. داده ها از بین نمونه ای به تعداد 100 نفر از کارکنان ادارۀ آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان و با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد، جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار SmartPLS و مبتنی بر معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی صورت گرفته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که هوش هیجانی رابطه بین سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان را تعدیل میکند. علاوه بر آن نشان داده شد که رابطه مثبت و معناداری بین سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان وجود دارد؛ از اینرو در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود این مؤلفه ها ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها