نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عکاسی، پژوهشگر مستقل، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد عکاسی، پژوهشگر مستقل. تهران، ایران

4 دانش‌آموخته دکترای مسائل ایران، پژوهشگر مستقل. تهران، ایران

چکیده

عکاسی از زمان آغازش در فرانسه با فاصله کمی، وارد ایران شد و جایگاه ویژه‌ای گرفت. از آنجایی که امروزه با گسترش تکنولوژی و فناوری‌ دوربین‌های عکاسی در قالب تلفن همراه در دسترس بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته است و از سوی دیگر وجود ژانرهای مختلف عکاسی، لزوم یک سیاست‌گذاری آموزشی در تمامی جنبه‌های این هنر و صنعت را بیش از پیش نشان می‌دهد. از این رو هدف این پژوهش آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری‌های رشته عکاسی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از جنبۀ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. به دلیل مطالعۀ گذشته‌نگر، از منابع و اسناد کتابخانه‌ای و برای تکمیل ناشناخته‌ها، مصاحبه‌ای اکتشافی نیز با 10 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه عکاسی که بصورت هدفمند انتخاب شدند و تا حد اشباع نظری محدود شدند نیز صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد، کمبود حمایت و تأمین مالی، عدم تدوین شاخص‌ها و اجرای قوانین و مقررات فقدان سیاست‌ها و استراتژی‌های مدون در عکاسی بیشترین آسیب‌های سیاست‌گذاری رشته عکاسی در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

ایمرگوت، الن‌ام(1393). دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی. فصل بیست‌وهفتم، محدودیت‌های نهادی سیاست‌گذاری، ویراستاران مایکل مورن، مارتین رین و روبرت گودین، ترجمه محمد صفار، تهران: نشر میزان.
آذری ازغندی، هادی؛ فهیمی‌فر، اصغر؛ شیخ مهدی، علی(1400). بررسی تغییر مفهوم عکاسی در ایران در گذار از گفتمان انقلابی به سازندگی بر اساس نظریه نهادگرایی گفتمانی. جامعه شناسی هنر و ادبیات، 2(13)، 241-209.
جواهری، فاطمه؛ جلالی، سیدیاسر(1400). ناسازه های سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران، پیشنهاد یک مدل مطالعاتی. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 22(53)، 222-201.
دهخدا، علی‌اکبر(1385). لغت‌نامه دهخدا(15 جلدی). چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زرقی، محمد(1395). بررسی وضعیت آموزش عکاسی در سرآغاز ورود به ایران و نقش آن بر توسعه همگانی عکاسی در سده 19. نقد عکس چشمک، 6(4)، 17-10.
سازمان سنجش آموزش کشور(1402). قابل دسترسی در: www.sanjesh.org
ستاری، محمد(1394). سیر تحول عکاسی. چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
طهماسب‌پور، محمدرضا(1387). ناصرالدین‌ شاه عکاس. چاپ دوم، تهران: نشر تاریخ ایران.
عدل، شهریار(1379). آشنایی با سینما و نخستین گام‌ها در فیلم‌برداری و فیلم‌سازی در ایران (1277 تا 1285 شمسی). طاووس، 5(6)، 90-58.
عمید، حسن(1384). فرهنگ عمید: شامل واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی. چاپ سی‌ام، تهران: امیرکبیر.
قریب، حسین(1392). عقلانیت و سیاست‌گذاری خارجی. راهبرد، 22(68)، 126-105.
معین، محمد(1383). فرهنگ فارسی معین (یک جلدی). چاپ چهارم، تهران: انتشارت معین.
Dye, Thomas, R. (1995). "Understanding Public Policy", Prentic-hall, 8th Edition.