نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش بررسی مسایل ایران، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در صدد یافتن رابطه بین سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی می‌باشد. در چارچوب نظری از نظریات  بوردیو سایر نظریات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. روش پیمایشی و از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را جوانان شهر زنجان که بین سن 15 تا 29 سال بوده‌اند. حجم نمونه باستفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان داده است که:  متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی بر اساسی مدل نظری بر سبک زندگی سلامت محور جوانان موثر فرض شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون از آنجایی که سطح معناداری بدست آمده  برابر 0.000 بدست آمده و این عدد کمتر از 0.05 بوده بنابر این مدل رگرسیون در کل معنادر بوده است. مورد بررسی، تنها متغیر سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر سبک زندگی سلامت محور نگذاشته و مابقی متغیرها تاثر معنادار بر سبک زندگی سلامت محور داشته اند. ضریب همبستگی چندگانه برابر 0.592 بوده و ضریب تعیین 0.351 بدست امده است. بر اساس ضریب تعیین، متغیرهای در مدل مانده به میزان حدود  35 درصد تغییرات سبک زندگی سلامت محور  را توضیح می‌دهد. بر اساس ضرایب بتای بدست امده سرمایه اقتصادی و رضایت از زندگی با ضریب بیتای حدود 0.350 بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی سلامت محور داشته  است.

کلیدواژه‌ها