نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، مزیت رقابتی بین کشورهای مختلف پیشرو بودن در آینده نگاری است. گرچه عواملی هم چون منابع طبیعی، دانش و نیروی انسانی، در رقابت‌های مختلف بین کشورها تاثیرگذارند. ولی این عوامل، به تنهایی، گره مهمی را نمی‌گشایند. کشورها برای این که بومی نگری توسعه را درخود  ارتقا دهند، به اجرای پروژه‌ای به عنوان نگاشت نهادی اقدام می کنند. در نگاشت نهادی همه سازمان‌ها و نهادهای تاثیر گذار در آینده نگاری احصا می‌شود. در گام بعدی، نقش هر یک از عناصر کشف می‌شود و رابطه میان آنها مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد. با تجدید نظر در وجود و نقش عناصر کشف شده و نیز رابطه بین آنها، با نیت پیشروی کشور در آینده نگاری، تجویزهایی برای ارتقای بومی نگری توسعه پدید می‌آید. پژوهش حاضر، با محوریت دانش آینده پژوهی و مبتنی بر یک رویکرد تعالی مدار در علوم انسانی دانش محور در نیروی انتظامی کشور انجام شده است. بر اساس یک چارچوب نظام مند، عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر آماده سازی منابع انسانی دانش محور برای آینده فرماندهی انتظامی (فراجا) تبیین و تعیین گردیده است. نتایج تحقیق، نشانگر روابط حاکم بر عوامل و مولفه‌های اثرگذار بر آماده سازی، منابع انسانی دانش محور در آینده فرماندهی انتظامی (فراجا) و تبیین منابع نظری آینده پژوهی با تاکید بر منابع انسانی دانش محور می‌باشد که به عنوان برجسته‌ترین منبع راهبردی نیروی انتظامی کشور، مدیران و محققان آینده منابع انسانی را یاری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها